بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:5

رديف عنوان سؤال
  1   چرا قبر امام حسين(ع) 6 گوشه است.

 
  2   چرا ضريح حضرت امام حسين(ع) شش گوشه دارد؟
 
  3   ماجراي آب بستن بر قبر امام حسين (ع) توسط معتصم چيست و در چه تاريخي انجام شد؟

 
  4   چرا ضريح مقدّس حضرت امام حسين ( عليه السلام ) شش گوشه است ؟  
  5   درباره خراب كردن قبر مطهّر حضرت امام حسين ( عليه السلام ) به دستور متوكّل عبّاسي توضيح دهيد !