بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:6

رديف عنوان سؤال
  1   معناي «تاسوعا» و «عاشورا» چيست؟
 
  2   عاشورا و تاسوعا به چند معنا است و چرا روز نهم و دهم محرم به نام عاشوار و تاسوعاي حسيني ياد ميشود؟

 
  3   شرح كامل دربارة روز تاسوعا ،عاشورا ، اربعين حسيني و حوادث آن روزگار ميخواستم.
 
  4   كلمه تاسوعا و عاشورا از كجا گرفته شده و چرا به اين نام، نامگذاري شده است؟

 
  5   براي بهره وري معنوي بيشتر از عاشورا چه كنيم؟

 
  6   محرم و عاشورا به چه معني است ؟