بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:4

رديف عنوان سؤال
  1   با توجه به ابهت و شوكتي كه حضرت امام حسين ( ع ) داشتند اين چهره مظلوم و خواري كه علما از ايشان ترسيم مي كنند چگونه توجيه مي شود؟  
  2   با اين كه همة امامان مظلوم بودند چرا امام حسين به مظلوميت مشهور هستند؟  
  3   چرا تا نام امام حسين (ع) آورده مي شود گريه و عزاداري در ذهن تداعي مي شود؟ آيا همه زندگي امام حسين (ع) عزا و مظلوميت بود ؟  
  4   معناي اين كه امام حسين (ع) مظلوم بود چيست؟