بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:19

رديف عنوان سؤال
  1   اجمالي از تاريخ زندگي امام حسين(ع) را بيان كنيد؟  
  2   زندگي امام حسين(ع) در چه چيزهايي خلاصه ميشود؟ چرا به آن حضرت مصيبتهاي زيادي وارد شده است؟
 
  3   علّت مرگ يزيد چه بود؟  
  4   چند داستان جالب از زندگي امام حسين(ع) بيان كنيد.

 
  5   يزيد بن معاويه چگونه شخصيتي داشت؟  
  6   گويند يزيد سر حسين (ع) و باقي ماندگان خاندانش را با احترام به مدينه فرستاد و هر حاجتي خواستند, انجام داد. آيا اين نرمي و لطافت بعد از آن كشتار فجيع نشان از نيرنگ دارد يا پشيماني و توبه ؟

 
  7   آيا با توجه به معيّن بودن سرنوشت افرادي چون يزيد و شمر، آنان اختيار در كارهاي خود داشتند و مجازات مي شوند؟  
  8   چرا علي(ع) در برابر خلفا سكوت كرد و امام حسين(ع) قيام نمود؟  
  9   با توجه به تقواي ظاهري ابوموسي اشعري و كساني كه به جنگ امام حسين(ع)آمده بودند، چرا اينها قدرت تشخيص حق را نداشتند؟  
  10   چرا شوهر حضرت زينب(س) و مادر علي اكبر(ع) در كربلا نبودند؟  
  11   چرا امام حسين(ع) شب عاشورا را از دشمن مهلت خواست؟  
  12   سر بريده امام حسين(ع) در مجلس يزيد كدام آيات قرآن را تلاوت نمودند؟  
  13   آيا اين مطلب كه امام حسين(ع) علي اصغر را آوردند و فرمودند به او آب دهيد، صحيح است؟ حضرت علي اصغر چگونه شهيد شده است؟  
  14   روز عاشورا زماني كه شمر امام حسين(ع) را به شهادت رساند مي گوينددو خورشيد به هم رسيد يعني چه؟  
  15   اگر معاويه عهدنامه خود را با امام حسن(ع) شكسته بود چرا امام حسين(ع)فرمود من به عهدنامه برادرم پايبند هستم؟  
  16   امام حسين(ع) كه در روز عاشورا بعد از چند لحظه كه به ديدار خداوندمي خواست برود پس نماز ظهر عاشوراي او چه معنايي داشت؟  
  17   علت صلح امام حسن(ع) چه بود؟ چرا مانند امام حسين(ع) قيام نكردند؟  
  18   چرا شكل مبارزه امامان معصوم(ع) بعد از امام حسين(ع) بيشتر مبارزه پنهاني بود؟  
  19   محمدبن حنفيه كه بود و آيا درست است كه بعد از امام حسين ادعاي امامت كرد؟