بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:13

رديف عنوان سؤال
  1   چرا شيعيان بر تربت سجده ميكنند و ترجيح ميدهند بر تربت امام حسين سجده كنند؟  
  2   تربت مطهر حضرت امام حسين(ع) كه داراي ارزش است، تا چه حدود ميباشد؟ آيا فقط تربت قبر حضرت است يا اطراف آن نيز داراي ارزش ميباشد؟

 
  3   چرا شيعه بر تربت امام حسين(ع) [در نماز] سجده مي كند؟

 
  4   آيا مهر يا تسبيحي كه از كربلا تحت عنوان تربت ميآورند، حقيقتاً خواصّ تربت حضرت امام حسين(ع) را داد؟ آيا ميتوان آن را به قصد شفا استفاده كرد؟  
  5   ثواب تربت امام حسين(ع) را ذكر كنيد و بگوييد هنگام دفن مرده در كجاي بدن ميّت تربت گذارده مي شود؟

 
  6   اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود  
  7   خوردن مهر چه حكمي دارد  
  8   آيا گذاشتن دستبند و گردنبند كه از خاك كربلا درست شده، در كفن ميت، تأثيري دارد؟

 
  9   شبه : چرا در لقمه حلال و در شفاي تربت امام حسين( براي شفا نياز به يقين است ولي در لقمه حرام بدون يقين تأثير گذاشته و حتي فرزند بي گناه هم تأثير مي گذارد؟

 
  10   چرا شيعه بر خاك امام حسين (ع) سجده ميكند؟
 
  11   آيا دليلي وجود دارد كه آب زمزم و خاك كربلا شفا است؟ آيا اينها خرافات نيست؟  
  12   گذاشتن قرآن و تربت امام حسين(ع) در قبر و نوشتن دعا بر كفن چه آثاري دارد؟  
  13   گذاشتن قرآن و تربت امام حسين(ع) در قبر و نوشتن دعا بر كفن چه آثاري دارد؟