بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   امير مؤمنان، چگونه از وقوع واقعه كربلا خبر داد؟  
  2   با توجه به خبر دادن پيامبرص از واقعه كربلا جريان شهادت امام حسين(ع) تكليف يزيد و يزيديان چه ميشود؟ اگر آنها اين كارها را نمي كردند، چگونه آن اخبار توجيه ميشد؟