بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:8

رديف عنوان سؤال
  1   شواهد موجود بر سنخيت روحي لازم علي، فاطمه، حسن و حسين (ع) براي اهل بيت پيامبر (ص) بودن كدامند؟  
  2   چرا سورة والفجر را سورة امام حسين(ع) ناميده اند. مقصود از ليالي عشر و نفس مطمئنه در اين سوره چيست؟ در مورد شأن نزول و محتواي سوره توضيح دهيد.  
  3   آيا آيهء 29سورهء دخان مربوط به امام حسين (ع) است ؟ علت شش گوشه بودن قبر امام حسين (ع) چيست ؟

 
  4   در كتاب هاي مقتل امام حسين(ع) از آيهء 23احزاب بسيار استفاده شده است . آيا اين آيه مربوط به امام مي باشد؟

 
  5   لطفاً آدرس همه آياتي را كه دربارة امام حسين است ذكر كنيد؟

 
  6   چرا در قرآن اسمي از حضرت امام حسين نيامده است؟

 
  7   لطفاً دربارة آيات سورة كهف كه ميگويند بر امام حسين نازل شده توضيح دهيد؟

 
  8   لطفاً تعداد آياتي كه دربارة امام حسين تفسير شده را بيان كنيد؟ آيا در قرآن دربارة كربلا چيزي ذكر شده است؟