بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:10

رديف عنوان سؤال
  1   چه تفاوتهايي ميان زمان امام حسن (ع) و امام حسين وجود داشت كه يكي صلح را انتخاب كرد و ديگري جنگ را؟  
  2   غرض امام حسين(ع) از يادآوري اصل و نسب خود در كربلا، چه بود؟  
  3   آيا مي توان نهضت امام حسين((عليه السلام)) را به خودكشي تشبيه كرد؟
 
  4   فداكاري امام حسين((عليه السلام)) به چه انگيزه اي بود؟
 
  5   چرا امام حسين((عليه السلام)) فقط جنگ كرد و شهيد شد؟
 
  6   آيا در جامعهء ما تمام اهداف امام حسين (ع) پياده مي شود؟

 
  7   مگر يكي از اهداف امام حسين (ع) اقامهء نماز نبود؟ پس چرا مردم به نماز اهميّت چنداني نمي دهندو در جماعات شركت نمي كنند؟

 
  8   فداكاري امام حسين ( عليه السلام ) به چه انگيزه اي بود ؟  
  9   ما كه معتقديم امام حسين ( عليه السلام ) پيروز شد ، چرا به جاي رشادت و مردانگي او از كشته شدن او مي گوييم ؟  
  10   امام حسين ( عليه السلام ) درباره انتخاب مرگ و ترجيع آن بر ذلّت چه فرمود ؟