بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:4

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امامان بعد از حضرت امام حسين(ع) از اولاد آن حضرت برگزيده شدند، و از فرزندان امام حسن مجتبي(ع) كسي به اين مقام برگزيده نشد؟  
  2   چرا از فرزندان امام حسن مجتبي((عليه السلام)) امام برگزيده نشد ولي فرزندان امام حسين((عليه السلام)) به امامت رسيدند؟
 
  3   چرا فرزندان امام حسن(ع) به امامت نرسيدند؟
 
  4   چرا امامت در فرزندان امام حسين(عليه السلام) ادامه يافت و از فرزندان امام حسن مجتبي(عليه السلام) كسي به اين مقام نرسيد ؟