بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:5

رديف عنوان سؤال
  1   بزرگترين جنايات يزيد چه بود؟  
  2   قاتل امام حسين(ع) چه كسي بود؟

 
  3   در مورد عمربن سعد و نقش او در زمان امام علي(ع) و امام حسين(ع) توضيح دهيد.

 
  4   آيا قبيله حمدانيان كه در قتل امام حسين شركت داشتند اهل همدان ايران بوده اند؟  
  5   آيا اين مطلب كه قاتلين امام حسين(ع) در روز قيامت به دست حضرت مهدي(عج) قصاص مي شوند، درست است؟