بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:11

رديف عنوان سؤال
  1   فلسفه لباس سياه چيست . در صورتي كه براي پوشيدن لباس سياه مكروه مي باشد ؟  
  2   آيا پوشيدن لباس سياه در عزاي امام حسين(ع) و ديگر امامان(ع) رجحان شرعي دارد يا خير؟  
  3   آيا لباس سياه براي مرده اثرات بدي دارد؟ اگر لباس سياه خوب نيست، براي امامان معصوم چطور است؟ آيا ثواب پوشيدن لباس سياه براي امام حسين تا ده روز يا تا آخر ماه ميباشد؟

 
  4   فلسفه پوشيدن لباس سياه براي عزاداري چيست ؟  
  5   چرا از اول محرم و قبل از شهادت امام حسين(ع) لباس سياه مي پوشند؟ در حالي كه امام حسين(ع) در روز عاشورا به شهادت رسيده اند و طبق معمول بايد از روز عاشورا به بعد لباس سياه پوشيده شود، لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟

 
  6   آيا نماز خواندن با لباس سياهي كه براي عزاي امام حسين (ع) پوشيده مي شود مكروه است؟  
  7   دليل پوشيدن لباس سياه در عزاداري و بوسيدن حرم ائمه و قرآن چيست؟  
  8   آيا امام حسين(ع) در عاشورا بهترين لباس را در تن داشتند و زير آن لباس ژنده پوشيده بودند، تااگر لباس گرانبها را به غنيمت بردند، بدنشان برهنه نماند؟  
  9   حضرت علي ( عليه السلام ) لباسهاي كهنه و وصله دار مي پوشيد و مي فرمود كه حاكم و امير بايد مانند فقيرترين افراد تحت حكومت خود زندگي كند؛ با اين وجود چرا امام حسين ( عليه السلام ) لباسهاي فاخر مي پوشيد ؟  
  10   اگر پوشيدن لباس سياه مكروه است ، چرا در ايّام عزاداري امامان معصوم ( عليهم السلام ) لباس سياه مي پوشيم ؟  
  11   آيا پوشيدن لباس سياه در عزاداري امام حسين ( عليه السلام ) گناه است ؟