بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:شجاعت امام حسين(ع)
سؤال:شجاعت امام حسين(ع) چگونه بود؟
جواب:

پيرامون شجاعت امام حسين(ع). طبري و ابن اثير از عبدالله بن عمار نقل كرده‎اند: كه وقتي پيادگان لشكر از چپ و راست به آن حضرت حمله مي‎كردند آن حضرت به آنها كه از جانب راست بر او حمله‎ور شده بودند حمله كرد تا گريختند و به آنها كه از سمت چپ بودند حمله فرمود تا آنها را نيز گريز داد. در اين حال عمامه بر سر و پيراهن خزي در بر داشت. به خدا هرگز شكسته‎اي را نديدم كه فرزندان واهل بيت و يارانش كشته شده باشند و در عين حال دلدارتر و قوي‎تر و بي‎بيم‎تر از حسين باشد. به خدا سوگند پيش از او و بعد از او كسي را مثل او نديدم! به هر سو حمله مي‎كرد آن لشگر از او مي‎گريختند.
ابن ابي الحديد مي‎گويد: كيست در شجاعت مثل حسين بن علي(ع) كه در ميدان كربلا گفتند: ما شجاعتر از او كسي را نديديم در حالي كه انبوه مردم بر او حمله‎ور شده و از برادران و اهل و ياران جدا شده باشد، مانند شير رزمنده سواران را در هم مي‎شكست. و چه گمان مي‎بري به مردي كه راضي به پستي نشده و دست در دست آنها نگذارد تا كشته شد.