بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:ايمان امام حسين(ع)
سؤال:ايمان امام حسين(ع) چگونه بود؟
جواب:

تاريخ واقعة جانسوز كربلا از آغاز تا انجام نشانة ايمان استوار حسين است. همان طور كه يك بازرگان اگر در يك معامله يقين به هزار ميليون سود كند, از آن معامله نخواهد گذشت. حسين هم، در اين معامله‎اي كه با خدا كرد يقين به همه قسم سود و فائده معنوي و دنيوي و اخروي داشت. و كسي كه داراي آنچنان ايمان محكم به خدا و ثواب خدا است، نمي‎تواند از اين معامله صرف‎نظر كند و هيچ شبهه و ترديد ندارد كه هر چيز را در اين معامله عوض قرار دهد, باز هم سود ونفع او بي‎حساب است.