بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:قيام امام حسين (ع)
موضوع فرعي:عدم بيعت امام حسين (ع)
سؤال:علت عدم بيعت امام حسين ( ع ) چه بود ؟
جواب:

امام حسين در فرمايشي به محمد حنيفه بيان ميكنند كه يزيد مردي است شارب الخمركه علناً فساد و فسق مي كند با محارم زنا ميكند و در مجالس علني قمار مي كند لذا مثل من با مثل يزيد بيعت نمي كند مي فرمايد : قسم به جانم امام و رهبر كسي است كه به كتاب خدا حكومت و داوري كند و قيام به قسط و عدل داشته باشد و به دين حق گردن نهند خود را واقف در راه خدا كند و يزيد هيچ يك از اين صفات را ندارد به بيان حضرت به بزرگان بصره كه مي فرمايد : دعوت مي كنم شما را به كتاب خدا و روش پيامبرش بدرستي كه روش پيامبر مرده است و بدعت ها زنده شده اند . آيا هيچ آزاده نيست كه اين همه نعمتهاي دنيا را براي اهلش و اگذارد يقيناً بهاي وجه شما چيزي جز بهشت نيست پس خود را به غير از بهشت نفروشيد . چرا كه مرگ در عزت بهتر است از حيات در ذلت و مجموعه كثيري ديگر از فرمايشات حضرت كه عدم بيعت حضرت را بيان مي كند . مسئله مهم در مسئله بيعت اين بود كه معاويه مي خواست به نام الله خلا فت را در خانواده بني اميه موروثي مي كند .