بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:تواضع و فروتني امام حسين (ع)
سؤال:تواضع و فروتني امام حسين چگونه بود؟
جواب:

حسين(ع) در نزد مردم بسيار محترم بود. وقتي او و برادرش امام حسن(ع) پياده حج مي‎رفتند, تمام رجال و شيوخ صحابه كه با آنها بودند به احترامشان از مراكب پياده مي‎شدند و پياده مي‎رفتند. اين احترام حسين(ع) در نفوس نه براي آن بود كه حسين كاخ مجلل داشت يا مركبهاي سواري او گران قيمت بود يا غلامان و سربازان پيشاپيش يا دنبال مركب او مي‎رفتند يا اينكه مسجد پيامبر را براي او خلوت مي‎نمودند و راهها را در موقع آمد و شد او بر مردم مي‎بستند، نه! براي هيچ يك از اينها نبود, حسين با مردم زندگي مي‎كرد و از مردم جدا نبود. در نهايت سادگي و تواضع بود. همه ساله پياده به حج مي‎رفت. با مردم نشست و برخاست و آمد و شد داشت. با فقرا معاشرت مي‎كرد. در نماز جماعت حاضر مي‎شد. به عيادت بيماران مي‎رفت. در تشييع جنازه‎ها شركت مي‎كرد. در مسجد پيامبر با دوستان و اصحابش مي‎نشست. دعوت فقرا را مي‎پذيرفت و آنها را ميهمان مي‎نمود. خودش براي محتاجان، بينوايان، بيوه‎زنان و يتيمان، نان و غذا مي‎برد.