بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:زهد امام حسين (ع)
سؤال:زهد امام حسين چگونه بود؟
جواب:

بهترين نشانة زهد كامل و خوار شمردن دنيا همان فداكاري و گذشت آن حضرت از جان خود و جوانان و برادران وا صحاب و ياران، و تن دادن به آن همه مصيبت و بلا بود.
اگر دنيا و مال و نعمت آن، در نظر كسي بي قدر و ارزش نباشد, نمي‎تواند اينگونه در راه حق و براي دين خدا و بزرگذاشت هدف عالي خود پايداري و استقامت ورزد تا به حدّي كه بدن قطعه قطعة عزيزانش را ببيند و صداي نالة كودكانش را از زحمت تشنگي بشنود و گرية زن و بچّه، دل پر از شور و عاطفة او را به درد آورد و بر پيكرش, آن همه زخمهاي كاري وارد شود, ولي درياري دين خدا ثابت و پا بر جا بماند و در مقابل باطل نرمش نشان ندهد و مانند كوه تمام آن مصائب او را تكان ندهد.