بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:عدالت خواهي امام (ع)
سؤال:عدالت خواهي امام حسين عليه السلام , چگونه بود؟
جواب:

خاندان علي(ع) به عدالت و حمايت از مظلوم همانندي در عالم ندارند. امام حسين از ستم‎هايي كه بني‎اميه و عمال آنها به مردم مي‎نمودند بيش ازهمه كس رنج مي‎كشيد و به شدت ناراحت مي‎شد.
قيام او، قيام عليه ظلم و بيداد و ستمگري، و نهضت او نهضت نجات بخش ستمديدگان و مظلومين بود.
در مزاج حسين مانند جد و پدر و برادرش, هيچ چيزي مانند مناظر خداپرستي و عدالت لذت بخش و شيرين نبود و هيچ چيز مانند صحنه‎هاي غمانگيز كفر و ظلم ستمگران تلخ و ناگوار نبود تا آنجا كه ممكن بود و به هر نحو ميسر مي‎شد, از شرافت، آبرو، ناموس و جان و مال مسلمانها دفاع مي‎كرد.