بازگشت

گروه: عزادراي و سوگواري
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:فلسفه گريستن
موضوع فرعي:گريستن كفار براي امام حسين (ع)
سؤال:آيا گريستن كفّار براي امام حسين ( عليه السلام ) سودي براي آنها دارد ؟
جواب:

ثواب هايي كه براي گريستن و عزاداري براي امام حسين ( عليه السلام ) نقل شده ، مشروط به ايمان است ، ولي گريستن براي امام حسين ( عليه السلام ) ممكن است در تخفيف عذاب غيرمؤمنان مؤثّر باشد .