بازگشت

گروه: عزادراي و سوگواري
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:لباس مشكي
موضوع فرعي:لباس سياه
سؤال:اگر پوشيدن لباس سياه مكروه است ، چرا در ايّام عزاداري امامان معصوم ( عليهم السلام ) لباس سياه مي پوشيم ؟
جواب:

در رساله ها و كتب فقهي پوشيدن لباس سياه در نماز مكروه دانسته شده است . فقيهان معمولاً مكروه بودن در عبادات را به داشتن ثواب كمتر معني مي كنند . امّا پوشيدن لباس سياه در ايّام عزاداري امامان معصوم ( عليهم السلام ) - مانند ايّام عاشورا- به اين دليل است كه در عرف ما لباس سياه ، لباس عزا است . اين گونه لباس پوشيدن در اين ايّام ، تعظيم شعاير و مطلوب است . بسياري از روحانيان نيز در اين ايّام لباس سياه مي پوشند .