بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:محمدبن حنفيه
سؤال:محمدبن حنفيه كه بود و آيا درست است كه بعد از امام حسين ادعاي امامت كرد؟
جواب:

محمد بن حنفيه پسر حضرت امير(ع) بود كه مادر وي خوله حنفيه مي باشد و او به نام قبيله مادر خويش ملقب گشت به (حنفيه). محمد بن حنفيه بعد از شهادت امام حسين و قيام مختار در سال 70 ه . ق از دنيا رفت و هيچ ربطي به مذهب حنفيه ندارد، بلكه حنفيه پيرو ابوحنيفه (نعمان بن ثابت بن زوطي) مي باشند كه در سال 80 ه . ق به دنيا آمد و در سال 150 ه . ق درگذشت. قبري كه در بغداد زيارتگاه اهل سنت است مربوط به وي مي باشد، نه محمد بن حنفيه پسر حضرت علي(ع). البته گروهي بعد از امام حسين(ع) قائل به امامت محمد بن حنفيه شدند كه به كيسانيه مشهورند ولي برخي از مورخين قائلند اصل اين فرقه ساخته تحريفگران تاريخ است و وجود خارجي نداشته است. گروهي هم معتقدند كيسانيه بعد از مرگ او شكل گرفت و او هيچ گاه ادعاي امامت ننمود و همواره امام سجاد(ع) را به عنوان امام بعد از حضرت سيدالشهدا معرفي مي كرد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: تاريخ اديان و مذاهب جهان، ج 3، ص 1211.