بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:سيره امامان(ع)-مبارزه پنهاني
سؤال:چرا شكل مبارزه امامان معصوم(ع) بعد از امام حسين(ع) بيشتر مبارزه پنهاني بود؟
جواب:

علت تفاوت در شكل مبارزه ائمه(ع) مقتضيات زمان است در حقيقت كليد فهم مبارزه علني و پنهاني امامان معصوم(ع) را بايد در مقتضيات زمان جستجو كرد. اينكه امام حسين(ع) قيام كرد و امام حسن(ع) صلح كرد تنها عامل اين دو برخورد متفاوت زمان و فهم درست زمان است؛ صلح امام حسن(ع) و يا مكتب علمي امام صادق(ع) در باطن همان مسير را طي مي كرد كه امام حسين(ع) با جنگ آن هدف را دنبال مي كرد؛ و الاّ صلح و سازش با ظلم و ظالم در هيچ زماني و مكاني و به هيچ شكلي جايز نيست. بنابراين در تاريخ زندگي ائمه(ع) تنها شكل مبارزه فرق مي كند و گرنه همه يك هدف را دنبال مي كردند و اين تفاوت معلول زمان است و هر زمان شگرد خاص خودش را دارد، لذا تحقق هدفي كه امامان دنبال مي كردند گاهي با قيام به شمشير است و زماني با پذيرش صلح است. و گاهي نيز با دعا و نشر معارف اسلام مي باشد. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه، ر.ك: 1. (سيري در سيره ائمه اطهار(ع)، شهيد استاد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا.) 2. (حيات فكري و سياسي امامان شيعه، رسول جعفريان، انتشارات انصاريان). 3. (سيره پيشوايان، مهدي پيشوايي، نشر مؤسسه امام صادق(ع)).