بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:امام حسين(ع)-نماز عاشورا
سؤال:امام حسين(ع) كه در روز عاشورا بعد از چند لحظه كه به ديدار خداوندمي خواست برود پس نماز ظهر عاشوراي او چه معنايي داشت؟
جواب:

به محض ورود در وقت نماز، نماز واجب مي شود و در هيچ شرايطي ترك آن جايز نيست، بلكه اگر كسي بداند تا لحظاتي پس از اذان از دنيا خواهد رفت وجوب آن فوري مي شود. از جهت نقلي جريان نماز عاشورا به طور مفصل در تاريخ طبري، ج 5، ص 439 آمده است.