بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:حوادث عاشورا-امام حسين(ع)
سؤال:روز عاشورا زماني كه شمر امام حسين(ع) را به شهادت رساند مي گوينددو خورشيد به هم رسيد يعني چه؟
جواب:

ين قبيل تعبيرات از باب كنايه و مجاز است؛ نه اين كه واقعاً دو خورشيد در روز عاشورا مقابل هم قرار گرفته باشد. در اشعار شعرا و كلمات اديبان فراوان وجود دارد. حافظ گويد: {Sاي آفتاب! آينه دار جمال تو# مشك سياه مجمره گردان خال توS}