بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:امام حسين(ع)-درخواست آب-علي اصغر(ع)
سؤال:آيا اين مطلب كه امام حسين(ع) علي اصغر را آوردند و فرمودند به او آب دهيد، صحيح است؟ حضرت علي اصغر چگونه شهيد شده است؟
جواب:

در مقاتل معتبر چنين خبري نيامده است. آنچه وارد شده آن است كه حضرت اباعبداللَّه(ع)، جناب علي اصغر را در بغل داشتند كه تيري گلوي او را شكافت و به شهادت رساند.