بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:سر امام حسين(ع)-قرائت قرآن-مجلس يزيد-سير
سؤال:سر بريده امام حسين(ع) در مجلس يزيد كدام آيات قرآن را تلاوت نمودند؟
جواب:

ر بريده امام حسين(ع) بر سر نيزه در كوفه و در ايامي كه اهل بيت(ع) را به عنوان اسير، وارد اين شهر كرده بودند، آيه اصحاب كهف را تلاوت مي كرد: {A{/Bأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ اَلْكَهْفِ وَ اَلرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً{w1-11w}{I18:9I}/}A}. {Sسر بي تن كه شنيده است به لب سوره كهف # يا كه ديده است به مشكات تنور، آيه نورS}