بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:استمهال امام حسين(ع)-شب عاشورا
سؤال:چرا امام حسين(ع) شب عاشورا را از دشمن مهلت خواست؟
جواب:

اينها دو گونه اتصال است و هر يك مطلوبيتي ويژه دارد. افزون بر آن، عبادت و ارتباط عملي، آمادگي و مقربيّت مهم تر و بيشتري براي اتصال در مرحله شهادت پديد مي آورد. از ديگر سو حركت امام حسين(ع)، درس بزرگي براي همه آزادگان، انقلابيون و اصلاحگران اجتماعي است كه در همه احوال، رابطه تنگاتنگ با خدا و نيايش و پرستش را فراموش نكنند و در هيچ لحظه اي از آن غلفت نورزند.