بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تحريفات واقعه كربلا
موضوع فرعي:شخصيت امام حسين(ع)-مظلوميت امام حسين(ع)-
سؤال:با توجه به ابهت و شوكتي كه حضرت امام حسين(ع) داشتند اين چهره مظلوم و خواري كه علما از ايشان ترسيم مي كنند چگونه توجيه مي شود؟
جواب:

از ابا عبدالله(ع) و يارانشان درتمام صحنه ها جز شهامت و عظمت چيز ديگري ديده نشده و آنان هرگز ظلم پذيري نداشتند. البته اين منافي آن نيست كه در حق آنان ظلم شده باشد. به عبارت ديگر امام(ع) در عين عظمت و صلابت و شهامت و شجاعت مظلوم واقع شدند ولي منظلم و ظلم پذير نبودند بنابراين آن چه گفته مي شود اگر بيان مظلوميت آن حضرت باشد درست است ولي اگر حاوي ظلم پذيري و خواري باشد نادرست مي باشد.