بازگشت

گروه: واقعه كربلا
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:تحريفات واقعه كربلا
موضوع فرعي:نمونه اي ازتحريف هايي كه درواقعه عاشورا
سؤال:2- لطفا به نمونه هايي ازتحريف هايي كه در واقعه عاشورا شده است اشاره نماييد ؟
جواب:

ج2- دوست عزيز: استاد مطهري در كتاب حماسه حسيني خود نمونه هايي از تحريفاتي كه در واقعه عاشورا شده است را آورده اند كه مادر اينجا برخي از آنها اشاره مي كنيم .
يكي از تحريفاتي كه در واقعه عاشورا صورت گرفته ، تحريف هدف امام حسين ( عليه السلام ) است استاد مطهري در اين زمينه مي فرمايد : من نمي دانم كدام جاني يا جانيهايي، جنايت را به شكل ديگري بر حسين بن علي ( عليه السلام ) وارد كردند و آن اينكه هدف حسين بن علي(عليه السلام ) را مورد تحريف قرار دادند و همان چرندي را كه مسيحيها در مورد مسيح گفتند را در باره حسين(عليه السلام ) گفتند ،كه حسين كشته شد براي آنكه بار گناه امت را به دوش بگيرد، براي اينكه ما گناه بكنيم و خيالمان راحت باشد، حسين كشته شد براي اينكه گنهكار تا آن زمان كم بود، بيشتر شود .
لذا بعد از اين انحراف چاره اي نبود جز اينكه ما فقط صفحه سياه و تاريك اين حادثه را بخوانيم فقط رثاء و مرثيه ببينيم، من نمي گويم آن صفحه تاريك را نبايد بلكه، بايد آن را ديد و خواند.
اما اين مرثيه هميشه بايد مخلوط با حماسه باشد. اينكه گفته اند رثاي حسين بن علي(عليه السلام ) بايد هميشه زنده باشد،حقيقي است و از خود پيغمبر گرفته اند و ائمه اطهار ،نيز به آن توصيه كرده اند ، اين رثاء و مصيبت نبايد فراموش شود اين ياد آوري نبايد فراموش شود و بايد اشك مردم را هميشه بگيرند.
اما در رثاي يك قهرماني ،پس اول بايد قهرمان بودنش براي شما مشخص شود و بعد در رثاي يك قهرمان بگرييد و گرنه رثاي يك آدم نفله شده بيچاره بي دست وپاي مظلوم كه ديگر گريه ندارد و گريه ملتي براي او معني ندارد در رثاي قهرمان بگرييد، براي اينكه احساسات قهرماني پيدا كنيد براي اينكه پرتوي از روح قهرمان در روح شما پيدا شود و شما هم تا اندازه اي نسبت به حق و حقيقت وغيرت پيدا كنيد شما هم عدالتخواه بشويد، شما هم با ظلم و ظالم نبرد كنيد، شما هم آزاديخواه باشيد براي آزادي احترام قائل باشيد، شما هم سرتان بشود كه عزت نفس يعني چه ؟ شرف و انسانيت يعني چه ؟كرامت يعني چه؟ اگر ما صفحه نوراني تاريخ حسيني را خوانديم ، آن وقت از جنبه رثاي اش مي توانيم استفاده كنيم و گرنه بيهوده است. ( 1)
يكي ديگر از تحريفات قضايايي است كه، آنرا در كربلا نسبت مي دهند، اما در كربلا اتفاق نيفتاده كه يك نمونه آن قضيه ليلا مادر حضرت علي اكبر است. استاد مطهري در اين باره مي گويند؛ در يكي از معروفترين قضايا كه حتي يك تاريخ به آن گواهي نمي دهد قضيه ليلا مادر حضرت علي اكبر است.
البته ايشان مادر به نام ليلا داشته اند ولي يك مورخ گفته است كه ليلا در كربلا بوده است .
اما چقدر ما روضه ليلا و علي اكبر خوانديم روضه آمدن ليلا به بالين علي اكبر .... كه علي اكبر رفت به ميدان حضرت امام حسين ( عليه السلام ) به ليلا فرمودند : از جدم شنيدم كه دعاي ما در حق فرزند مستجاب است برو در فلان خيمه خلوت ، موهايت را پريشان كن و در حق فرزندت دعا كن بلكه خداوند اين فرزند را سالم به ما بر گرداند .
اصلا ليلايي در كربلا نبود،بعلاوه اين منطق، منطق حسين نيست، منطق حسين در روز عاشورا منطق جانبازي است. در باره علي اكبر مورخين نوشته اند، كه در باره هر كس كه آمد اجازه خواست اگر به نحوي مي شد ،حضرت عذري برايش ذكر كند مي كرد ، الا براي علي اكبر {فاستاذن اباه فاذن له }يعني؛ « تا اجازه خواست گفت برو»
از اين بالاتر مي گويند ،در همان گرما گرم روز عاشورا را كه مي دانيم مجال نماز خواندن هم نبود و امام نماز خوف و نماز فريضه به صورت قصر خواندند. امام فرمود: حجله عروسي راه بياندازيد من مي خواهم عروسي قاسم را با يكي از دختر هايم در اينجا ببينيم ( حالا قاسم يك بچه سيزده ساله است ) چرا ؟ آخر آرزو دارم آرزو را كه نمي توانم به گور ببرم . شما را به خدا ببينيد يك حرفي است كه اگر به زن دهاتي بگويي به او بر مي خوردگاهي ازيك افراد خيلي سطح پايين ( مي شنويم كه ) من آرزو دارم عروس دخترم را ببينيم عروسي پسرم را ببينم ، حالا در يك چنين گرما گرم زده و خورد كه مجال نماز خواندن نيست مي گويند حضرت فرمود؛ كه من در همين جا مي خواهم دخترم را براي پسر برادرم عقد كنم و يك شكل عروسي هم شده در اينجا راه بياندازم ... در صورتي كه اين قضيه در هيچ كتابي از كتابهاي تاريخي معتبر وجود ندارد.
استاد مطهري در ادامه چنين مي فرمايند: آن چيزي كه بيشتر دل انسان را به درد مي آورد اينست كه، اتفاقا در ميان وقايع تاريخي كمتر واقعه اي است كه از نظر نقلهاي معتبر به اندازه حادثه كربلا غني باشد .... معتبر ترين مورخين اسلامي ازهمان قرن اول و دوم قضايا را با سندهاي معتبر نقل كرده اند، و اين نقلها با يكديگر انطباق دارد و هم نزديك است و قضايايي در كار بوده است ، كه سبب شد است جزئيات اين در تاريخ بماند يكي از چيزهايي كه سبب شده كه متن اين حادثه محفوظ بماند و هدفش شناخته شود اين است كه در اين حادثه خطبه زياد خوانده شده است .... يكي ديگر آن است ، كه در قضيه كربلا سوال و جواب زياد شده كه همه در متن تاريخ ثبت است، نامه هاي زيادي مبادله شده .
قضاياي كربلا قضاياي روشني است وسراسر اين قضايا هم افتخار آميز است. ولي، آمده ايم چهره اين حادثه تابناك تاريخي را اين مقدار مشوه كرده ايم (2)
منابع :
1-حماسه حسين ، استاد شهيد مطهري ، ج1 ، ص 22 -23
2-همان ، ص 68-72