بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:قيام امام حسين (ع)
موضوع فرعي:زنده بودن قيام امام حسين (ع)
سؤال:آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟
جواب:

قيام حضرت تنها در شيعه معتبر نيست ومكرر ديده شده كه علماي اهل تسنن به حضرت تمثيل آورده اند وحتي گاندي رهبر بزرگ قيام هند مي گويد :
من براي مردم كشورم چيز جديدي نياوردم ، آنچه من آورده ام نتيجه مطالعات من است از فرزند رهبر مسلمانان كه در جنگ براي اهداف فكري اش همه چيز خود را فداكرد. البته در اين گوشه از فرمايش شما «كه برگزيده بودن امام حسين از جانب خدا » جاي شكي وترديدي نيست كه حضرت بواسطه برجستگي هاي وجودي شان در نزد حق برجسته ومورد قبول اند واين را براي ايشان نوشته شده است .
همانطور كه خود امام حسين (ع) به محمد حنيفه برادرشان در مدينه مي فرمايد كه جدم رسول الله را در خواب ديدم كه ايشان مي فرمودند ان شاء الله ان يراك قتيلاً . خدا مي خواهد كه تو را كشته شده ببيند. يعني براي حفظ اسلام بايد مثل حسين كشته شود.