بازگشت

گروه: عزادراي و سوگواري
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:فلسفه عزاداري
موضوع فرعي:سبك هاي شعر در مجلس عزاداري
سؤال:اين جلسه هاي تازه اي كه براي امام حسين(ع) مي گيرند وانواع سبك هاي شعر خارجي را روي شعر امام حسين ع ميگذارند چه اشكالي دارد؟ وآيا درست است اين گونه جلسه ها؟توضيح دهيد.


جواب:

مراد از آهنگهاي غير مجاز و حرام، همان موسيقي لهوي متناسب با مجالس لهو ومعصيت مي باشد. واگر مداحي به سبك موسيقي حرام باعث ايجاد غنا شود، گوش دادن به آن حرام مي باشد، درتعريف غنا بايد گفت : يعني ترجيع صدا به نحوي كه مناسب با مجالس لهوباشد كه ازگناهان بوده وبرخواننده و شنونده حرام است. حتي غنا درمورد دعا وقرآن واذان ومرثيه و غيره بطور مطلق حرام است.1
توضيح اين كه گاه يك آهنگ هم خودش غنا ولهو وباطل است وهم محتواي آن، به اين ترتيب كه اشعار عشقي وفسادانگيز را باآهنگهاي مطرب بخوانند و گاه تنها آهنگ غنا است، به اين ترتيب كه اشعار پر محتوي يا آيات قرآن ودعا ومناجات را به آهنگي بخوانند كه مناسب مجالس عياشان وفاسدان است، كه درهر دو صورت حرام مي باشد. (دقت كنيد)2
از آنجايي كه بايد حرمت ائمه ع در همه حال حفظ شود به نظر مي آيد كه حتي اگر به فرض مداحي به سبك موسيقي غير مجاز باعث غنا نشود به جهت امكان وهن نسبت به ائمهع بايد از گوش دادن به اين نوع از مداحيها اجتناب كرد، بايد دقت شود كه علت اجتناب از گوش دادن به مورد اخير توهين آميز بودن آن به مقام شامخ ائمه ع مي باشد.بنا برآنچه ذكر شد :1. مداحي توأم با غنا حرام است.(3)2. از مداحي توأم با آهنگهاي حرام بايد اجتناب شود. 3. البته تشخيص موارد ياد شده به عهدة مكلف و تشخيص موسيقي حرام عرفي مي باشد.يعني اين كه اگر انسانهاي ديندار شما را ملامت مي كنند عرفاً اجتناب نمائيد.
(1) رساله اجوبه الاستفتائات، جلددوم،ص20و23
(2) فلسفه اسرار احكام2،محمد وحيدي
(3) مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع تقليد جلد2و3،محسن محمودي