بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي:شخصيت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:نخستين رجعت كننده امام حسين (ع)
سؤال:با توجه به اين كه در روايات آمده است، نخستين رجعت كننده امام حسين است، آيا دليل قرآني نيز بر تأييد اين مطلب وجود دارد؟


جواب:

آيات قرآن كريم، بيان كنندة كليات احكام است و جزئيات آن به وسيلة روايات معصومين: بيان شده است، لذا هر چند با استفاده از برخي آيات، مانند: نمل، 83 و... اصل رجعت ثابت ميشود، امّا اشارهاي به جزئيات آن و اين كه نخستين رجعت كننده امام حسيناست، نشده است.(ر. ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 15، ص 559، دارالكتب الاسلاميه.)