بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:دشمنان امام حسين(ع)
موضوع فرعي:عبيدالله بن زياد
سؤال:عبيدالله بن زياد كه بود؟
جواب:

عبيدالله بن زياد به سال 28 قمري از مادرش (مرجانه) كه كنيزي زناكار و مجوسي بود، متولد شد حضرت زينب(س) اشاره به نسبت ناپاك وي كرد و او را (يابن مرجانه) خطاب نمود. امام حسين(ع) هم در كربلا به عبيدالله بن زياد فرمود: زنازاده پسر زنازاده.
او از خدمتگزاران مشهور بني اميه و در سال 54 هجري از طرف معاويه به حكومت خراسان منصوب شد و چند ناحيه از ماوراءالنهر را فتح كرد. او به سال 56 از آن جا معزول به حكمراني بصره نصب شد و پس از مرگ معاويه در سال شصت، با حفظ سمت، والي كوفه شد و در سال 61 فرمان قتل امام حسين(ع) را به عمر سعد صادر كرد. او پس از مرگ يزيد در بصره و كوفه ادعاي خلافت كرد، ولي موفق نشد و پنهاني به شام فرار كرد. وي به سال 65 از طرف مروان بن حكم به جنگ سليمان بن صرد خزاعي آمد و در عين الورده با او درگير شد و بيشتر سپاهيان سليمان را كشت و در سال 67 از طرف عبدالملك مروان با هشتاد هزار نفر به موصل آمد و با سپاه مختار بن ابي عبيده ثقفي جنگيد. و در اين جنگ به دست ابراهيم بن مالك اشتر كشته شد و سرش را نزد مختار بردند، مختار سر را نزد محمد حنفيه و امام سجاد(ع) فرستاد.(1)
پينوشتها:
1 - فرهنگ معين، ماده عبيدالله بن زياد؛ مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، ج7، ص 268، ماده عبيدالله بن زياد؛ جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، ص 305؛ مرتضي مطهري، حماسه حسيني، ج2، ص 280.