بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:يزيد
سؤال:يزيد بن معاويه چگونه شخصيتي داشت؟
جواب:

يزيد بن معاويه بن ابي سفيان، مادرش ميسون دختر بجدل كلبي است. وي دومين حاكم از حكام بني اميه، مردي عياش و هوسران و دائمالخمر بود. لباسهاي حرير و جلف ميپوشيد و سگ و ميموني داشت كه ملازم و هم بازي او بودند. مجالس شب نشيني او با ساز و طرب و شراب و قمار برگزار ميشد. ميمون خود را ابوقيس ميخواند و او را لباس زيبا ميپوشانيد و در مجالس شربش حاضر ميساخت و گاهي سوار اسبش ميكرد و به مسابقه ميفرستاد. صاحب كنز العمال كه از اهل سنت است، حديث كرده كه رسول خدا(ص) فرمود: يزيد! خدا بركت ندهد به يزيد! واقعه كشته شدن حسينم را به من خبر دادند و تربتش را به دستم سپرده و نام قاتلش را به من گفتهاند... واي بر فرزندان آل محمد از خليفه به جاي مانده عياش كه نسل مرا و جانشينان مرا به قتل ميرسانند.(1)
يزيد در نخستين سال حكومتش، فاجعه بزرگ كربلا و به شهادت رساندن امام حسين(ع) و ياران با وفايش، و در سال دوم، واقعه حرّه و قتل عام مردم مدينه و مباح نمودن مال و آبرو و ناموس مردم، و در سال سوم ماجراي سنگ بستن و به آتش كشيدن خانه خدا و كعبه مقدسه را به وجود آورد. سرانجام در نيمه ربيعالاول سال 64 به سن 38 سالگي به هلاكت رسيد.(2)
پينوشتها:
1 - علاءالدين علي المتقي، كنزالعمال، ج11، ص 166، حديث شماره 31061.
2 - مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، ج 10، ص 591، ماده: يزيد بن معاويه.