بازگشت

گروه: واقعه كربلا
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:تحريفات واقعه كربلا
موضوع فرعي:تحريفات واقعه كربلا
سؤال:لطفاً در مورد تحريفاتي كه در بازگويي واقعة عاشورا وجود دارد شرح دهيد.
جواب:

در بازگويي حادثة كربلا و فلسفة نهضت حسيني، اين كه امام حسين(ع) چرا به قيام خونين اقدام نمود، تحريفاتي وجود دارد. شهيد مطهري در كتاب حماسة حسيني بحثي را به همين عنوان اختصاص داده و نمونه هاي متعددي از تحريفات لفظي و معنوي در بازگويي و اهداف نهضت حسيني را متذكر شده است.1
در اين نامه فرصت بيان يكايك تحريفات نيست. مي توانيد به نشاني داده شده، مراجعه كنيد.
در پايان به بيان اين نكته مي پردازيم كه گرچه تحريفاتي در واقعة كربلا وجود دارد، ليكن به جهتاهتمام اهل بيت در زنده نگهداشتن اين حادثة بزرگ، حادثة كربلاي امام حسين از نظر تاريخي در غناي روايي قرار دارد. استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره بيان داشت: آن چيزي كه بيشتر دل انسان را به درد مي آورد اين است كه اتفاقاً در ميان وقايع تاريخي، كمتر واقعه اي است كه از نظر نقل هاي معتبر به اندازة حادثة كربلا غني باشد. من در سابق خيال مي كردم كه اساساً علت اين كه اين همه دروغ در اين جا پيدا شده است، اين بوده كه وقايع راستين را كسي نمي داند چه بوده است، بعد كه مطالعه كردم، ديدم اتفاقاً هيچ قضيه اي در تاريخ - در تاريخ هاي دور دست مربوط به مثلاً سيزده يا چهارده قرن پيش - به اندازة حادثة كربلا تاريخ معتبر ندارد.2 وي اين غناي تاريخي را مرهون تلاش هاي زنان اهل بيت معرفي مي كند و به نقل از دكتر آيتي مي نويسد كه اهتمام زنان اهل بيت به خطبه و خطابه در فرصت هاي مختلف با بودن امام سجاد(ع) همه براي اين بود كه حادثة كربلا تحريف نشود.3
1 براي اطلاع در اين باره به كتاب مجموعة آثار شهيد مطهري، ج 17، ص 65 تا 110 مراجعه نماييد.
2 همان، ص 79.
3 همان، ص 584.