بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:مرگ يزيد
سؤال:علّت مرگ يزيد چه بود؟
جواب:

يزيد، خليفة جنايتكار اموي كه فاجعة كربلا به دستور او پديد آمد، در سال 25 هجري تولّد يافت.
ابن جوزي دربارةاو گفته است: چگونه قضاوت مي كنيد دربارة مردي كه سه سال حكومت كرد. در سال اوّل امام حسين(ع) را به شهادت رساند و در سال دوم مردم مدينه را دچار وحشت ساخت و مدينه را براي لشكريان خود مباح گرداند و در سال سوم، خانة خدا را با منجنيق سنگباران كرد و ويران ساخت.
ننگها و آلودگيهاي يزيد، بيش از ان است كه در اين مختصر بگنجد. مدّت حكومت يزيد سه سال و هشت ماه بود و در سال 64 هجري در حوارين، در اطراف دمشق مُرد و در قبرستان باب الصغير دفن شد.8
در الكامل في التاريخ آمده است: سبب مرگ يزيد، اصابت پارة سنگي از منجنيق به يك طرف صورت او بود، كه همين امر باعث شد مدّتي مريض شود، بعد مُرد.9
8 رسول جعفريان، حيات فكري و سياسي امامان شيعه، ص 227.
9 محمد جواد نجفي، ستارگان درخشان، ج 9، ص 9.