بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:زيارت
موضوع فرعي:زيارت كربلا
سؤال:چرا در قديم كساني كه به زيارت كربلا ميرفتند دستشان را قطع مي كردند؟

جواب:

متوكل عباسي كه آل ابيطالب دشمني خاصي داشت دستور داد قبر امام حسين(ع) وحرم و ساختمانهاي آن را خراب كردند و آن را آب بستند و شخم زدند و هر كس كه به زيارت قبر حسين(ع) ميآمد مورد شكنجه و آزار قرار مي دادند و يا او را مي كشتند.
ابوالفرج اصفهاني در كتاب مقاتل الطالبيين مي نويسد: سبب متوكل اين بود كه بعضي از زنان خواننده كه براي خوانندي نزد متوكل مي آمدند، در حالي كه شراب مي نوشيد، روزي به دنبال آن زن مغنيه فرستاد. گفتند: او در شهر نيست گفت به كجا رفته اند گفتند به حج رفته اين در حالي بود كه هنوز ايام حج فرا نرسيده بود. بلكه ماه شعبان بود، متوكل گفت حالا كه ايام حج نيست. گفتند: به زيارت قبر حسين(ع) رفته (شيعيان زيارت قبر حسين را به به منزله حج با ارزش مي دانستند) متوكل عصباني شد شخصي به نام ديزج كه يهودي تازه مسلمان بود براي خراب كردن قبر حسين(ع) فرستاد آنها آمدند و آن جا را خراب كردند و هر كس كه به زيارت قبر حسين(ع) ميآمد او را دستگير كرده و شكنجه و يا به قتل ميرسانند.(1)
پي نوشتها:
1 - مقاتل الطالبين، ص 395.