بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:زيارت عاشورا
موضوع فرعي:زيارت عاشورا
سؤال:در زيارت عاشورا مراد از علي بن الحسين(ع) كيست، و منظور از امام هدي كيست؟ آيا مراد از شمراً همان شمر است؟ چرا گفته شده ثم الثاني و الثالت والمثنان نيامده است؟


جواب:

1ـ مقصود از علي بن الحسين(ع) در زيارت عاشورا ظاهراً حضرت علي اكبر(ع) است.
2ـ مراد از امام هديً حضرت امام زمان(عج) است.
3ـ مراد از شمراً همان شمري است كه در ماجراي كربلا حضور داشت و جنايات زيادي نسبت به امام حسين(ع) و اهل بيتش انجام داد.
4ـ به خاطر تقيه صراحتاً اسم اوّلي و دومي و سومي و چهارمي در زيارت عاشورا ذكر نشده است. زيارت عاشورا تجديد عهد همه روزة پيروان حسين(ع) با مولاي
خويش است كه همراه با تولّي و تبرّي است و خط فكر و سياسي زائر را در برابر دوستان و دشمنان اسلام و اهل بيت(ع) ترسيم مي كند. و اعلام همبستگي و صلح با موافقان راه حسين(ع) و اعلان جنگ و مبارزه با دشمنان حق است. در اين تجديد عهد و اعلام برائت از دشمنان و اهل بيت و غاصبان حقوق آنان، به خاطر رعايت مصالح اسلامي از اسم بردن دشمنان اصلي خودداري شده و به جاي نامبردن صريح، اوّل و ثاني و ثالث و رابع ذكر شده است.