بازگشت

گروه: واقعه كربلا
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:تحريفات واقعه كربلا
موضوع فرعي:عروسي حضرت قاسم در كربلا
سؤال:آيا حضرت قاسم(ع) در كربلا عروسي گرفت؟ چون كه در تعزيهها اين مطلب را ميگويند كه ايشان در آن موقع كه جنگ بود، عروسي گرفت و به ميدان رفت و شهيد شد.


جواب:

بدون ترديد در وقايع عاشورا تحريفاتي صورت گرفته و در واقعيات اين حادثه مهم تاريخ اسلام و تشيع دستكاريهايي شده و بر همگان لازم است با اين تحريفات به مبارزه برخيزند، تا عاشورا و حوادث آن آن گونه كه واقع شده؛ به گوش جهانيان برسد.

يكي از اين تحريفات دامادي حضرت قاسم بن الحسن (ع) است كه در برخي از مجالس مذهبي متأسفانه با حسّاسيت خاصي به آن ميپردازند.

اين تحريفات در عين حال كه واقعيت تاريخي اين حادثه را مخدوش ميكند، ما را از اهداف اساسي واقعه عاشورا و درسهايي كه از آن حادثه عظيم ميتوان گرفت، دور ميكند.

اصولاً جريان عروسي حضرت قاسم در كتابهاي اوليه تاريخي ذكر نشده و اين مطلب بعدها در تاريخ وارد شده و در روضهها و تعزيهها به واسطه جريان احساسي خاصي كه در آن وجود دارد و براي داستاني كردن اين حادثه و به نمايش درآوردن آن، از اين حادثه كه واقعيت ندارد، سوءاستفاده ميشود. با اين هدف كه چون گرياندن مردم ثواب دارد و هر چه آب و تاب آن بيشتر شود، مردم را بيشتر مجذوب ميكند، از وقايعي كه هيچ سند صحيح تاريخي ندارند، استفاده شده است.

جواني كه هنوز سيزده يا چهارده سال بيشتر ندارد و شايد هنوز به سن بلوغ نرسيده است و در گرماگرم نبردي كه حتي فرصت خواندن نماز را در حال آرامش ندارند و در زير باران شمشيرها و تيرها نماز خوف را به جا ميآورند، زماني كه مصيبت و غم گرداگرد خيام حسين و ياران او را گرفته است، زماني كه همه شوق شهادت بر سر ميپروراند و ميخواهند هر چه زودتر اجازه ميدان گرفته و به فيض شهادت نائل شوند، زماني كه امام حسين(ع) از حضرت قاسم در مورد شهادت سؤال ميكند و او پاسخ ميدهد كه از عسل شيرين تر است و بدين ترتيب آرزوي قلبي خود را شهادت بيان ميكند، نه عروسي كه در وقت فراغت و آسايش و شادي لازم است، نه هنگام جنگ و مبارزه و در گرماگرم شهادت، مسئله عروسي حضرت قاسم نه منطقي و عقلي است و نه از جهت تاريخي سند معتبري دارد، نيز از حقيقت و واقعيات عاشورا و اهداف و پيامهاي آن فاصله بسيار دارد. براي آگاهي بشتر به كتاب حماسه حسيني، شهيد مطهري ج اول در موضوع تحريفات عاشورا مراجعه فرماييد.