بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:فلسفه عزاداري
موضوع فرعي:احترام نخلها و بيرق ها در عزاداري امام ح
سؤال:آيا نخل ها و بيرق هايي را كه در مراسم عزاداري امام حسين((عليه السلام)) از آنها استفاده مي شود، قابل احترام است؟

جواب:

نخل هايي كه از آنها در مراسم عزاداري استفاده مي شود، نشانه عزاداري است و به همين دليل نبايد به آنها اهانت كرد. اين نخل ها اگر چه قطعه چوب هايي بيش نيست و از اين جهت مورد احترام نيست، امّا از جهت انتساب به عزاداري امام حسين((عليه السلام)) نبايد به آنها بي احترامي و اهانت شود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1655ـ