بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (عج)
موضوع فرعي:قصاص قاتلين امام حسين (ع) توسط حضرت مهدي
سؤال:آيا اين مطلب كه قاتلين امام حسين ( ع ) در روز قيامت به دست حضرت مهدي ( عج ) قصاص مي شوند، درست است ؟
جواب:

بنا به آنچه در روايات آمده است ، قاتلين امام حسين ( ع ) در همين دنيا در رجعت امام زمان ( عج ) و معصومين ديگر زنده گشته و قصاص خواهند شد .