بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:دشمنان امام حسين(ع)
موضوع فرعي:ويژگي دشمنان امام حسين(ع)
سؤال:آيا اعوان و انصار ابن زياد به اصول اسلام مؤمن نبودند و يا به اسلام مؤمن بودند ولي گمان مي‎كردند كه امام حسين طاغي و ياغي است و خارج بر امام وقت و به حكم اسلام بايد با او جهاد كرد؟
جواب:

ظاهر اين است كه عموم آنها خالي از يك نوع ايمان عاميانه نبوده‎اند يعني در سرّ ضمير، كافر و منكر اسلام يا كافر و منكر امام حسين نبوده‎اند اما رؤساي آنها كر و كور رشوه و مقام بودند، همان‎طوري كه آن مرد به امام حسين گفت: «اَمّا رُؤَساؤُهُمْ فَقَدْ اُعْظِمَتْ رِشْوَتُهُمْ وَ مُلِئَتْ غَرائِرُهُمْ». و اين هم خود يك معماي عجيبي است در روح فرزند آدم كه با عقيدة خود مبارزه مي‎كند و عملي مي‎كند به حكم حرص و آز و دنيا پرستي كه با عقيده و ايمان خودش سازگار نيست.