بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اشعار خادم  
    :نويسنده   جوانشير تخلصخادم-خادم تبريزي، فيروز  
    :موضوع   نظم  
    :زبان اصلي