بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت امير مختار  
    :نويسنده   نقوي بخاري، سيّد عنايت علي شاه  
    :موضوع   مختار ثقفي  
    :زبان اصلي