بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از شعله ولايت تا خاكستر يزيد  
    :نويسنده   مدرس چهاردهي، مرتضي  
    :موضوع   قيام امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي