بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بيادنهضت حسين (ع)  
    :ناشر   پيام آزادي ،هاجر  
    :موضوع   امام حسين ،اخلاق ،تمدن ،مبارزه  
    :تعداد صفحه   100  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   ضعيف  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده