بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نغمه دل  
    :نويسنده   معيني فرد واله تبريزي، سيّد ولي الله  
    :موضوع   نظم، نوحه  
    :زبان اصلي