بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ميقات عشق  
    :نويسنده   سيفي اردبيلي، تقي  
    :ناشر   ستاره  
    :تاريخ چاپ   1369ش  
    :تعداد صفحه   499  
    :زبان اصلي