بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مراثي  
    :نويسنده   اردستاني يزدي حائري، صارم الدين محمّد  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي