بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مختارنامه  
    :ناشر   كتابفروشي فردوسي  
    :موضوع   مختار ثقفي  
    :زبان اصلي