بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجموعه مرثيه آل عبا  
    :نويسنده   مقدم زنجاني، جواد  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي